1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem i administartorem serwisu naświetlarni Verte jest:
Agencja Wydawnicza Verte Tomasz Kuriata
ul. Królowej Jadwigi 36/5
70-261 Szczecin
NIP: 851-211-23-21
Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Urząd Miejski w Szczecinie pod numerem 054194.
Zwany dalej "administratorem" lub "usługodawcą".
1.2. Serwis naświetlarni Verte dostępny jest pod adresami: www.e-verte.pl; www.ctp24.pl
1.3. Niniejszy regulamin określa:
- warunki korzystania z serwisu;
- zasady przyjmowania zleceń;
- zasady zarządzania danymi Klienta;
- warunki reklamacji;
- warunki przyjmowania plików do naświetlenia;
- odpowiedzialność naświetlarni Verte.

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1. Korzystanie z serwisu naświetlarni Verte (zwanego dalej "systemem") oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin, zasady w nim zawarte oraz ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
2.2. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie firmy posiadające konto w systemie naświetlarni Verte.
2.3. Aby utworzyć konto w systemie należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie naświetlarni Verte.
2.4. Konto danego Klienta w systemie może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym Klientem.
2.5. Naświetlarnia Verte zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń Klienta, którego konto zostało usunięte.

3. Zamówienia

3.1. Zamówień mogą dokonywać jedynie Klienci posidający konto w systemie naświetlarni Verte. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest rónoznaczne z zamówieniem usługi. Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do wykonania zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
- należy wypełnić i wysłać formularz zlecenia;
- wgrać plik i skojarzyć plik ze zleceniem;
- dokonać płatności (przy wyborze metody "Przedpłata przelewem");
- przekazać zlecenie do realizacji.
3.2. Terminy przyjmowania zleceń.
Zamówienia w systemie naświetlarni Verte można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3.3. Warunki realizacji zlecenia
Zlecenia standardowe (do 10m2) będą realizowane i przekazywane firmie kurierskiej w terminie 24 godzin. Terminy realizacji zleceń niestandardowych (większych niż 10m2) będą ustalane indywidualnie z Klientem.
3.4. Termin realizacji każdego zamówienia jest liczony od momentu akceptacji przez naświetlarnie danych dostarczonych przez Klienta (w szczególności zaksięgowania płatności oraz akceptacji plików do świecenia).
3.5. Towar dostarczony do Klienta na warunkach płatności "za pobraniem" z nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1. o ważności zamówień, pozostaje do odbioru w siedzibie "usługodawcy" zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na "płatność przelewem" (o czym odrębnych pismem zostanie powiadomiony zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.
3.6. Zamówienia:
- nieopłacone;
- nie przekazane do realizacji;
- odrzucone i nie wznowione
starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

4. Reklamacje

4.1. Reklamację może złożyć każdy Klient zalogowany w systemie naświetlarni Verte, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem systemu naświetlarni Verte logując się na swoje konto. Wszelkie uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać na adres reklamacje@e-verte.pl
4.2. Warunki zgłoszenia reklamacji.
4.2.1. Zgłaszając reklamację Klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.
4.2.2. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
4.2.3. W  przypadku zgłoszenia za pośrednictwem systemu naświetlarni Verte niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich informacji w tabeli oraz opis niezgodności. Reklamacje nie spełniające tych kryteriów nie będą rozpatrywane.
4.2.4. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
4.2.5. Terminy zgłoszenia reklamacji.
Reklamację można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym okresie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
4.2.6. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.
4.2.7. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu trzech dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia. Reklamacje należy złożyć za pośrednictwem systemu naświetlarni Verte, logując się na swoje konto. W szczególnych przypadkach naświetlarnia Verte może zażądać przesłania towaru  (lub próbki towaru) - w takim przypadku czas rozpatrzenia reklmacji zostaje wydłużony o czas doatrcia przesyłki do naświetlarni Verte.
4.3. Warunki składania reklamacji na przesyłki.
4.3.1. Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru.
Zastrzeżenie należy odnotować natychmiast po otrzymaniu towaru poprzez sporządzenie protokołu szkodowego w obecności przewoźnika. W przypadku braku takiej możliwości lub stwierdzenia szkody po odjeździe Kuriera należy zgłosić to do działu obsługi klienta UPS w terminie do 14 dni od daty dostarczenia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji naświetlarni Verte do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
4.4. Akceptacja plików odrzuconych
Kliknięcie przycisku "Akceptuję plik pomimo jego odrzucenia" powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami i przekazanie zlecenia do naświetlania. Zlecenie takie nie podlega reklamacji.

5. Materiały do naświetlania

5.1. Naświetlarnia Verte nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta.
5.2. Naświetlarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez Klienta.
5.3. Materiały przesłane do naświetlenia powinny być przygotowane według specyfikacji. Naświetlarnia Verte nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.
5.4. Wszystkie dokonywane przez naświetlarnie Verte korekty prac oraz ich impozycje są przesyłane do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji (mailowo lub poprzez system).
5.5. Naświetlarnia Verte nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.
5.6. Naświetlarnia Verte nie archiwizuje plików. Pliki na serwerze FTP oraz przesłane mailem po 30 dniach są usuwane.

6. Zakres odpowiedzialności naświetlarni Verte

Sprawdzenie poprawności form drukowych przed drukiem należy do Zamawiającego. Naświetlarnia Verte odpowiada maksymalnie do wartości zlecenia, nie ponosi odpowiedzialności za materiały wydrukowane na podstawie wadliwych matryc. Naświetlarnia Verte nie ponosi odpowiedzialności za straty i utracone przez pokrzywdzonego korzyści, jakie mogą wynikać z zachowań opisanych w art. 361 par. 1 KC.
6.1. Naświetlarnia Verte nie ponosi odpowiedzialności za:
1) Naświetlanie prac zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne, merytoryczne, impozycyjne lub treściowe;
2) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta;
3) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem Klienta a systemem Trasferuj.pl;
4) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3. regulaminu).